Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου
Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Τμήματος προέλευσής τους, όπως:
  • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας
  • Γνώση Ξένης Γλώσσας
  • Κίνητρα συμμετοχής