Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου
Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Τμήματος προέλευσής τους, όπως:
  • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας
  • Κίνητρα συμμετοχής
  • Τέλος, το ίδρυμα εξωτερικού που θα επιλεξουν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει διμερή συμφωνία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο αντικείμενο και είδος κινητικότητας. Οι διμερείς συμφωνίες του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι αναρτημένες εδώ.