Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου
Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων όλων των ακαδημαϊκών εξαμήνων που προηγούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+.  Ως μάθημα θεωρείται το σύνολο Θεωρητικού και Πρακτικού σκέλους (όπου αυτό υπάρχει)
  • Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας
  • Κίνητρα συμμετοχής
  • Τέλος, το ίδρυμα εξωτερικού που θα επιλεξουν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει διμερή συμφωνία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και είδος κινητικότητας. Οι διμερείς συμφωνίες του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι αναρτημένες εδώ.