Φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus που ακολουθείται για τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι ίδια με όλους τους συμμετέχοντες.
ΩΣΤΟΣΟ οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:
Δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής
Προϋποθέσεις:
•    Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
•    0ι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η παραπάνω προσαύξηση των 50 ευρώ χορηγείται εφόσον η οικονομική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμά Αποστολής τους επαρκεί για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών.