Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει είναι:
 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement Traineeships form) υπογεγραμμένη απο τον υποψήφιο, τον φορέα υποδοχής και το αρμόδιο Τμήμα του ΤΕΙ. Στην Συμφωνία θα περιγράφονται αναλυτικά: οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν, το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου και το πλάνο παρακολούθησης του. 
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης.
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηνών (έναρξη-λήξη). Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.
  • Μετά το σχετικό έλεγχο του συντονιστή Erasmus+ των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί,  ειδοποιούνται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά  όπως:
 • Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή στην Τράπεζα.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
 • Στοιχεία Υποτρόφου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ)
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος για την υπογραφή της Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης
Κατόπιν υπογράφεται η Σύμβαση Επιχορήγησης Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του ΤΕΙ και του υποτρόφου. Στους υποτρόφους  κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό 30 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Ο φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του (ΟLS) πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας
Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής (εις διπλούν)
 • Έντυπο Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρωμένο)
 • Στη συνέχεια το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, προβαίνει στις ενέργειες για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.