Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus για πρακτική είναι: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • λογότυπος του φορέα υποδοχής
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης
  • Στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στο Φορέα Υποδοχής (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και fax)
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση - Erasmus για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηνών (έναρξη-λήξη). Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά: οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν, το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα
Μετά το σχετικό έλεγχο από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί,  ειδοποιούνται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  οι υποψήφιο των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά  όπως:
 • Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή στην Τράπεζα.
 • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
 • Στοιχεία Υποτρόφου
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης και Ατυχημάτων για την υπογραφή α) της Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και β) της Συμφωνίας Κατάρτισης - Δέσμευσης Ποιότητας (Training Agreement and Quality Commitment).
Στους υποτρόφους με την αναχώρησή τους κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δίδεται αντίγραφο της Σύμβασης και ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν με την επιστροφή τους. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής και ανά έτος σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα χρηματοδότησης.
Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής (εις διπλούν)
 • Έντυπο Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρωμένο) Στη συνέχεια το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.