Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει είναι:
 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement Traineeships form) υπογεγραμμένη απο τον υποψήφιο, τον φορέα υποδοχής και το αρμόδιο Τμήμα του ΤΕΙ. Στην Συμφωνία θα περιγράφονται αναλυτικά: οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν, το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου και το πλάνο παρακολούθησης του. 
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης.
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηνών (έναρξη-λήξη). Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.
  • Μετά το σχετικό έλεγχο του συντονιστή Erasmus+ των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί,  ειδοποιούνται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά  όπως:
 • Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή στην Τράπεζα.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
 • Στοιχεία Υποτρόφου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ)
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος για την υπογραφή της Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης
Κατόπιν υπογράφεται η Σύμβαση Επιχορήγησης Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του ΤΕΙ και του υποτρόφου. Στους υποτρόφους  κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό 30 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Ο φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του (ΟLS) πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας
Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής (εις διπλούν)
 • Έντυπο Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (συμπληρωμένο)
 • Στη συνέχεια το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, προβαίνει στις ενέργειες για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) στο τέλος της περιόδου κινητικότητας. 

Best Authentic Sneakers | Kids Air Jordan — Ietp