Φορείς Υποδοχής

Επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής
Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής είναι:
  • επιχειρήσεις/Οργανισμοί/Ινστιτούτα/ΜΚΟ/Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο LLP/Erasmus.
    Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η «επιχείρηση υποδοχής» για μία τοποθέτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες για την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση.
Μη επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής
  • Οι θεσμοί τους Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς τους Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων
  • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)
  • Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες και προξενεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή.
 
Προσφερόμενες Θέσεις
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmsus+ μπορείτε να αναζητήσετε ανά χώρα, πόλη και ειδικότητα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα erasmusintern.org, στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmusintern.org/