Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει  διαδικασίες και επιπλέον χρηματοδότηση ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να μετακινηθούν στο εξωτερικό, μεσω του προγράμματος.
Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα δίνεται στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.
Ο πλήρης κατάλογος των αναπηριών αναφέρεται στο άρθρο 13 του Νόμου υπ. Αριθ. 4452/ ΦΕΚ 17Α’, 15.02.2017.  Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στον Νόμο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.
 
Τι πρέπει να γνωριζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που μετακινούνται μέσω Erasmus+ για την επιπλέον χρηματοδότηση:
Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
 • Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ δεν γίνονται δεκτές.
 • Οι ανωτέρω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
 • Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.
Επισημαίνεται οτι η ικανοποίηση της αίτησής  δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η ΕΜ από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια. Ακόμα και αν γίνει δεκτή μια αίτηση, η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί ενδέχεται να είναι μικρότερη απο την αιτηθείσα.
Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον οι πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν απο την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.
Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:
 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ειδική διατροφή
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 
Το έντυπο της αίτησης για φοιτητές μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ και το αντίστοιχο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό εδώ.