Επιμόρφωση & Διδασκαλία


Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής χρηματοδοτείται δραστηριότητα κινητικότητας  προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού να διδάξουν στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευση

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα αποστολής πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμος φορέας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

-ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

-δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)

-δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

-κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων

- ερευνητικό ινστιτούτο

- ίδρυμα

- σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)

-μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ

-ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει διάρκεια από 2 ημέρες έως και 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. 


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών δαπανών.


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιλέγεται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης πριν τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την δυνατότητα στα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού με ειδικές ανάγκες να λάβουν επιππλέον χρηματοδότηση ώστε να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος. Για να κατεβάσετε την αίτηση προσωπικού για ΑΜΕΑ πατήστε εδώ και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή ΑΜΕΑ στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.


 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Το προσωπικό (διδακτικό και διοικητικό)  θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και  να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία (Staff Mobility for teaching mobility agreement) ή τη Συμφωνία Κινητικότητας για επιμόρφωση (Staff Mobility for training mobility agreement) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής) και προϋποθέτει την ύπαρξη διμερούς συμφωνίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Ίδρυμα υποδοχής.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την διαδικασία συμμετοχής στο Προγραμμα