Συχνές ερωτήσεις


Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα Γραφεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν την Αίτηση Μετακίνησής τους.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). 
Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).
ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται οτι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να

μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. 
Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση  ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς/ Φορείς Υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα τη χώρα Υποδοχής αυξημένο κατά 100 Ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.


ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Για να δείτε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές

που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση!!


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+  για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές(Learning Agreement for studies) ή τη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση ( Learning Agreement for Traineeships) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.


ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτη φοιτητή Erasmus+ στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό.