Ο χάρτης φοιτητή Erasmus περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους εξερχόμενους φοιτητές.
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο.
O ERASMUSΠριν την αναχώρηση:
 • Προμηθευτείτε οπωσδήποτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (Προσοχή, δεν ισχύει για την Τουρκία, θα πρέπει να φροντίσετε για ιδιωτική ασφάλιση)
 • Θα ήταν σκόπιμο να φροντίσετε να κάνετε μια επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ατυχήματα και για γενική αστική ευθύνη υπέρ τρίτων, για το διάστημα που θα βρίσκεστε στο εξωτερικό
 • Βεβαιωθείτε ότι τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα είναι έγκυρα (ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο)
 • Φροντίστε για την έκδοση θεώρησης/visa εφόσον απαιτείται (π.χ. Τουρκία)

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
 • η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
 • η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Σε αντίθεση με τη δράση που αφορά τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά αντίθετα οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει.
Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) μηνών.
Η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους .
Η περίοδος πρακτικής άσκησης LLP ΕRΑSΜUS/PLACEMENTS στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.

 • Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν.
 • Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:
 • Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
  Αρχικά θα ελέγχονται και οι δύο φορολογικές δηλώσεις
  Θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα
  Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης, ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.
 •  
  Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα αξιολογείται ως εξής:
  Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.
  Σημείωση: Η ανωτέρω ενημέρωση ισχύει μόνο για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν στο call 2018. Για τα προηγούμενα έτη θα ισχύουν οι προηγούμενοι κανόνες.

Βάσει των Διμερών Συμφωνιών που έχει συνάψει το ΤΕΙ Πελοποννήσου με Ιδρύματα του εξωτερικού, οι φοιτητές μπορούν να μεταβούν για σπουδές σε κάποιο από αυτά τα Ιδρύματα, για ένα διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Αυτό το διάστημα καθορίζεται από την Διμερή Συμφωνία.

Το πρόγραμμα Erasmus τους εξασφαλίζει μια υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αντιμετωπίσουν, απαλλαγή από τα δίδακτρα στο εξωτερικό και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν στο ξένο Πανεπιστήμιο.

Υποκατηγορίες